Huisvestingsadvies

Onze visie op huisvestingsadvies

Passende huisvesting is meer dan een gebouw: het is een overdekt stukje samenleving waar mensen met verschillende verwachtingen, wensen en ideeën elkaar ontmoeten, samenwerken, wonen en verblijven.

In onze aanpak staat de eindgebruiker centraal. Wij maken onderscheid tussen het perspectief van de (interne en externe) klant (Zij), van teams en afdelingen (Wij) en van individuele medewerkers (Ik). Om passende huisvesting te realiseren dienen deze drie perspectieven voldoende aan bod te komen. Zo is er aandacht voor de doelmatigheid van het klantproces, samenwerking tussen teams en mensen en de diversiteit van medewerkers. Participatie is voor ons een vanzelfsprekende manier om eindgebruikers in alle fases van de planvorming een betekenisvolle rol te geven. Wij beschikken over de juiste tools en methoden om een constructieve dialoog over huisvesting te voeren. Ons huisvestingsadvies richt zich op drie kernthema’s: strategie, concept en implementatie.

Strategie

Samen met u bepalen we hoe huisvesting strategisch en tactisch ingezet kan worden om de doelstellingen en ambities van uw organisatie te verwezenlijken. Met als doel uw primaire proces en de gewenste manier van (samen) werken optimaal te ondersteunen. Dit leggen we vast in een strategische huisvestingsvisie. Vanuit deze visie brengen we de huisvestingsbehoefte en het (bestaande) huisvestingsaanbod in kaart. Met aandacht voor de ligging en bereikbaarheid van locaties, de strategische en economische waarde, de gewenste functionaliteit en de uitstraling die past bij het imago. De match van vraag en aanbod leggen we vast in een lange termijn huisvestingsplan.

Concept

Onze adviseurs zijn bedreven in het opstellen en uitwerken van een integraal huisvestingsconcept vanuit de strategie. In het Programma van Eisen worden de ruimtelijke uitgangspunten, functionele bouwstenen, bouwkundige eisen en technische prestaties vastgelegd. We operationaliseren maatschappelijke ambities rond duurzaamheid en toegankelijkheid. Samen met de facilitaire organisatie omschrijven we een passend serviceconcept voor ondersteuning van de gewenste manier van werken. We adviseren u over het inrichten van klantprocessen vanuit gastvrijheid, met aandacht voor klantgeleiding en veiligheid. Al deze onderdelen komen samen in een integraal huisvestingsconcept.

Dit concept voorzien we van een kostenraming voor investering en exploitatie  zodat er een besluitrijp plan op tafel ligt.

Implementatie

Onze projectmanagers  helpen u om een concept te vertalen naar een realiseerbaar plan. Daarvoor is de ontwerpfase van groot belang. Het is de fase waarin uw organisatie naar buiten treedt met het plan en waarin tekst in beeld omgezet wordt. Huisvestingsadvies is er in deze fase op gericht het concept te operationaliseren en de ambities om te zetten in concrete ontwerpkeuzes. In deze fase ondersteunen we uw organisatie in het implementeren van de gewenste manier van werken. Zo denken we mee met de facilitaire organisatie over het inrichten van ondersteunende processen vanuit het serviceconcept. En we kunnen u adviseren over de manier waarop de organisatie meegenomen wordt in de planuitwerking.

“Rienks Bouwmanagement is vanuit deskundigheid en vakmanschap in staat geweest om een gedragen ruimtelijk en functioneel programma van eisen voor onze toekomstige huisvesting op te stellen. Zowel studenten als docenten en medewerkers zijn op een goede manier in dit proces betrokken. Kwalitatief hoogstaand én pragmatisch"

Mevrouw A.M. (Agnita) Mur
lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden