Integraal kostenadvies

Integraal kostenadvies

Bij Rienks Bouwmanagement bekijken we het financiële aspect van huisvesting altijd zowel op investerings- als op exploitatieniveau. We kijken naar de levenscyclus van het gebouw, naar nu en naar de toekomst. Door onze integrale manier van kostenadvies maakt u gefundeerde keuzes, bijvoorbeeld voor nieuwbouw of renovatie. Maar ook op duurzaamheidsgebied werkt deze brede blik: zijn de investeringen te verantwoorden naar de toekomst?

Bouwen binnen budget

Het eerste doel van ons integrale kostenadvies is: bouwen binnen budget. Allereerst gaat het erom dat we in de initiatieffase een reële inschatting maken van het benodigde investerings- en exploitatiekostenniveau. Dit doen we op hoofdlijnen snel en doeltreffend voor elk alternatief. Hierdoor kunt u als opdrachtgever in een vroeg stadium een verantwoorde keuze maken voor het meest optimale alternatief, zoals nieuwbouw of renovatie.

“In de initiatieffase van onze huisvestingsprojecten worden alternatieve oplossingsrichtingen met deskundigheid financieel uitgewerkt. Dit helpt mij om de juiste keuzes te maken”

Dhr. drs. L.E. Woltinge, manager huisvesting, Stichting ZAAM

Gespecificeerde budgetraming

Wanneer het project haalbaar blijkt en uit de huisvestingsalternatieven het meest optimale alternatief is gekozen, maken wij het ontwerpteam verantwoordelijk voor de financiële kant van het ontwerp. Bij elke fase maakt het ontwerpteam zelf de bijbehorende kostenbegroting. Onze kostenadviseur heeft een sturende rol en toetst of deze begrotingen reëel zijn en passen bij het ontwerp. Eventuele alternatieven of bezuinigingen legt de kostenadviseur voor aan het ontwerpteam. Een ontwerpteam dat zelf hun begrotingen maakt, geeft de juiste aandacht aan de budgettaire kant van het ontwerp. Samen realiseren we huisvesting binnen budget.

In de uitvoeringsfase

Voor monitoring van de financiën tijdens de uitvoering ontwikkelden wij in eigen huis het financiële beheersinstrument BIS. Het systeem geeft vroegtijdig inzicht in het financiële verloop van het project, zoals budgetten, opdrachten, facturen en prognoses. Hierdoor wordt het mogelijk de financiële projectbarometer bij te sturen. Onze kostenadviseur of de projectmanager kan hiermee het project financieel in goede banen leiden tot na de oplevering van het project.