Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement

Als het gaat om kwaliteit in de bouw dan gaat het om de kwaliteit van het bouwwerk én om het proces tijdens de realisatie. De aannemer is bij uitstek de partij die door een goed bouwproces,  invloed kan uitoefenen op de beoogde kwaliteit. Opdrachtgevers willen dan ook steeds vaker, al dan niet vooruitlopend op de Wet Kwaliteitsborging, de bouwkwaliteit een positieve impuls geven. Dit doen zij door de aannemer een pro-actievere rol te geven in het kwaliteitsborgingsproces. De aannemer dient hierbij zelf aantoonbaar te maken dat hij de vereiste kwaliteit behaalt.

Het behalen van deze vereiste kwaliteit vraagt om een andere manier van directievoering, namelijk kwaliteitsmanagement. Middels kwaliteitsmanagement wordt bewaakt dat de aannemer werkt overeenkomstig een kwaliteitsplan dat de aannemer zelf heeft opgesteld én dat door de kwaliteitsmanager van de opdrachtgever is goedgekeurd.

In plaats van het traditionele ‘dagelijks toezicht’ zullen de uitvoerende partijen feitelijk moeten aantonen, door middel van keuringsrapportages, dat de gevraagde kwaliteit ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt en zal het kwaliteitsmanagement voornamelijk gericht zijn op het bewaken van de procesafspraken en het beoordelen van de door de uitvoerende partijen opgestelde kwaliteitsrapportages.

Wat levert kwaliteitsmanagement u op?

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde van de uitvoerende partijen om de bouwkwaliteit vorm te geven en te bewaken, resulteert dit voor de opdrachtgever uiteindelijk in een hogere kwaliteit van het gerealiseerde werk.

Kansen, bedreigingen, zwakke en sterke punten komen eerder in beeld. Zo wordt het risico op bijvoorbeeld vertraging, extra onderhoudskosten en gebruik van kwalitatief minder materiaal, door de inzet van onze kwaliteitsmanager voorkomen.

Onze rol

Kwaliteitsmanagement in het (EUR) aanbestedingsproces

Deze nieuwe manier van werken wordt verwerkt in het aanbestedingsproces van de aannemer. Bij het begeleiden van (EUR) aanbestedingen adviseren wij onze opdrachtgevers om een goede beschrijving van het kwaliteitsvormingsproces onderdeel te laten zijn van de uitvraag. Een aannemer moet in zijn aanbieding rekening houden met eventuele personele en/of organisatorische consequenties van het te gebruiken kwaliteitsborgingssysteem. Niet alleen ten aanzien van zijn eigen organisatie, maar ook ten aanzien van door hem in te schakelen onderaannemers, leveranciers en onafhankelijke adviseurs.

Wij adviseren dat een Plan van Aanpak met betrekking tot kwaliteitsborging wordt meegewogen in de beste prijs-kwaliteit verhouding. Het kwaliteitsborgingssysteem wordt zo onderdeel van de aannemingsovereenkomst en de aannemer zal hier tijdens de uitvoering aan worden gehouden. De wijze van kwaliteitsborging wordt door ons verwerkt in de aannemingsovereenkomst.

 

 

 

Kwaliteitsmanagement in de ontwerp- en realisatiefase

Onze kwaliteitsmanagers voeren tijdens de uitvoering van het werk controlerende activiteiten uit op basis van het door de aannemer en opdrachtgever overeengekomen kwaliteitsplan. De aannemer toont door middel van rapportages aan dat hij de gevraagde kwaliteit levert. Het ‘toetsen’ is erop gericht na te gaan of de aannemer de werkzaamheden verricht conform het kwaliteitsplan, dat gebaseerd is op de bepalingen van de aannemingsovereenkomst. Er vinden wekelijks kwaliteitsrondes plaats op het werk. Hierbij worden door de kwaliteitsmanagers bevindingen digitaal geregistreerd en worden bemonsteringen, in overleg met de architect, beoordeeld. In het kader van de kwaliteitsborging worden tevens leveranciers bezocht, thema-overleggen georganiseerd en adviseren wij de opdrachtgever bij de besluitvormingen.

Onze toegevoegde waarde

Door onze ervaring met deze manier van kwaliteitsborging, bijvoorbeeld bij de Universiteit Leiden (begeleiden aanbesteding kwaliteitsmanager) en Amvest (kwaliteitsmanagement), kunnen wij in de aanbesteding van de aannemer sturen op kennis en ervaring met dit kwaliteitsborgingssysteem bij de te selecteren aannemer. Op deze wijze wordt een partij geselecteerd die dit systeem begrijpt en wordt voorkomen dat teruggevallen wordt in een traditioneel proces (waarbij sprake is van traditionele directievoering).

Vervolgens kunnen wij, door onze ervaring met dergelijke kwaliteitsborgings-processen en onze technische kennis van het bouwproces, de benodigde sturing geven aan de aannemer ten aanzien van het door hem op te stellen kwaliteitsplan en de kwaliteitsrapportages.

Bij het inzetten van onze kwaliteitsmanagers kan de opdrachtgever er van uitgaan dat de kwaliteit die is overeengekomen ook daadwerkelijk in de uitvoering tot stand wordt gebracht. Het gehele bouwproces wordt door de kwaliteitsmanagers strak bewaakt waardoor risico’s worden beperkt en beheerst.

Kwaliteitsmanagement legt de basis voor een optimaal resultaat: het bouwwerk wordt gerealiseerd binnen de vooraf overeen gekomen kaders, en voldoet aan de gestelde eisen én verwachtingen van u als opdrachtgever.